Witamy!

Ta polityka prywatności tłumaczy sposób, w jaki Portal OSK i POSK Mobile, wykorzystuje, przechowuje, zabezpiecza i udostępnia dane osobowe użytkowników korzystających z naszych usług w ramach aplikacji (Portal OSK, aplikacja mobilna POSK Mobile). Administratorami danych gromadzonych w rozwiązaniu są poszczególne podmioty szkolące kursantów na kierowców oraz kierowców zawodowych zgodnie z przepisami prawa Ustawy o kierujących pojazdami. Użytkownik Aplikacji został poinformowany o swoich prawach wynikających z RODO podczas logowania i konieczność zatwierdzenia regulaminu.

Podmiotem przetwarzającym dane na zlecenie administratorów danych jest PWPW S. A. - Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Romana Sanguszki 1, 00-222 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000062594. Podmiotem uprawnionym, który przygotował rozwiązanie oraz go utrzymuje i udostępnia podmiotowi przetwarzającemu na podstawie porozumienia jest DXC Technology z siedzibą w Warszawie przy ulicy Prosta 67. Zarówno podmiot przetwarzający i podmiot uprawniony do dysponowania Portalem OSK, który na rzecz Ośrodków Szkolenia Kierowców i Podmiotów Szkolących Kierowców Zawodowych świadczy drogą elektroniczną usługi określone w par. 3 Regulaminu przy pomocy Portalu OSK.

Priorytetem dla nas jest ochrona prywatności. Nie udostępniamy danych osobowych użytkowników osobom trzecim. Nasz model biznesowy opiera się na subskrypcjach i opłatach za licencje, a nie na handlu danymi osobowymi.

Staramy się ograniczyć ilość wymaganych informacji. Prosimy o te, które są niezbędne do utworzenia konta użytkownika, świadczenia i utrzymania naszych usług, oraz do spełnienia naszych zobowiązań względem użytkowników, które głównie wynikają z realizacji zadań wynikających z przepisów prawa Ustawy o kierujących pojazdami, Ustawy o transporcie drogowym. Wprowadzenie pozostałych danych jest opcjonalne.

Nasze "usługi" obejmują między innymi stronę internetową Portal OSK oraz aplikację POSK mobile, do której dostęp można uzyskać za pomocą urządzeń mobilnych, posiadających minimalne parametry techniczne wymagane przez naszą aplikację oraz dostęp do Internetu. Dodatkowo, możemy uzyskiwać informacje na temat użytkowania naszego rozwiązania za pomocą ankiet, wiadomości e-mail i mediów społecznościowych. Nowe produkty, jeśli takie tworzymy, podlegają tym samym zasadom.

Gromadzone dane przez Portal OSK i POSK Mobile

W trakcie korzystania z naszych usług gromadzimy różne dane. Głównie to są dane wynikające z przepisów prawa w celu wsparcia użytkowników w procesie szkolenia kandydatów na kierowców oraz kierowców zawodowych. Dane te obejmują informacje przekazywane przez użytkownika osobiście, dane gromadzone automatycznie oraz informacje pozyskiwane z innych źródeł.

Dane przekazywane przez użytkownika osobiście - Dane konta. Podczas rejestracji konta na Portalu OSK użytkownik otrzymuje numer identyfikacyjny oraz ustala hasło, a także adres e-mail lub/i numer telefonu. W przypadku właściciela szkoły, prosimy o podanie danych ośrodka szkolenia kierowców. W przypadku zakupu licencji/subskrypcji konieczne może być podanie ważnej metody płatności i związanych z nią informacji rozliczeniowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres rozliczeniowy. Podmioty przetwarzające płatności otrzymują i przetwarzają dane płatnicze naszych użytkowników, co może obejmować przechowywanie pewnych danych rozliczeniowych, takich jak cztery ostatnie cyfry numeru karty kredytowej związanej z transakcją. Do systemu mogą też zostać wprowadzone dane dodatkowe użytkownika, takie jak numer ewidencyjny instruktora, daty ważności i status umowy, podsiadane kwalifikacje. Dane kursanta, które są wprowadzane na potrzeby przeprowadzenia szkolenia, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania oraz zdjęcie. Szkoła może również gromadzić informacje o statusie kursu danego kursanta, wpłatach i odbytych egzaminach.

Dane dotyczące aktywności użytkownika - Gromadzimy informacje na temat sposobu korzystania przez użytkowników z Portalu OSK i naszych usług, w tym POSK mobile.

Inne dane przekazywane bezpośrednio - Podczas korzystania z Portalu OSK lub POSK mobile użytkownik może mieć możliwość przesłania dodatkowych informacji, na przykład poprzez udział w ankietach lub przekazanie informacji do naszego działu obsługi klienta.

Dane gromadzone automatycznie

Dane urządzenia użytkownika - Zbieramy dane dotyczące urządzenia, z którego użytkownik korzysta do korzystania z usług, takie jak adres IP, informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce i oznaczeniu kwalifikowanym.

Informacje o użytkowaniu aplikacji - Zapisujemy informacje o działaniach użytkownika i logach związanych z używaniem naszych usług, takie jak odwiedzane strony, serwery i kanały, akcje podejmowane przez użytkownika, funkcje używane oraz treści, z którymi użytkownik wchodzi w interakcję.

Inne automatycznie gromadzone dane - Możemy otrzymywać informacje z plików cookie i podobnych technologii, które są umieszczane na komputerze lub urządzeniu użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

Gromadzimy również informacje o rozwiązanych egzaminach wewnętrznych oraz nauce online. Na podstawie tych danych wyświetlamy statystykę nauki online oraz informację o zdanych egzaminach.

Informacje pozyskiwane z innych źródeł – Pozyskiwane informacja wynikają głównie z przepisów prawa w zakresie prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców oraz kierowców zawodowych. W związku z tym pobierane są informacje z innym źródeł np.

  • od starosty w postaci elektronicznych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie szkolenia PKK (Profil Kandydata na Kierowcę), PKZ (Profil Kierowcy Zawodowego)
  • WORD – informacje o egzaminach w procesie uzyskiwania uprawnień kandydatów na kierowców oraz kierowców zawodowych
  • Dane szkoły, instruktorów, właścicieli, infrastruktury szkoły.

Jak wykorzystujemy informacje użytkownika

Portal OSK jaki i POSK Mobile jako aplikacje wykonane przez podmioty przetwarzające korzystają z podstawy prawnej w postaci umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej z odpowiednim administratorem danych. Wykorzystujemy gromadzone dane, takie jak Informacje dotyczące konta, Informacje dotyczące płatności, Informacje dotyczące aktywności użytkownika, inne informacje przekazane nam bezpośrednio, informacje o urządzeniu użytkownika, informacje o korzystaniu z aplikacji, inne automatycznie gromadzone informacje oraz informacje otrzymane z innych źródeł, z następujących powodów i zgodnie z odpowiednimi podstawami prawno-regulacyjnymi. Dla każdego z tych celów szczegółowo opisujemy, dlaczego przetwarzamy dane użytkownika i w jaki sposób osiągamy każdy z tych celów.

Aby spełnić wymagania naszych umów z administratorami, przetwarzamy:

  • Dane kursantów, instruktorów i wykładowców - Przetwarzamy dane osobowe kursantów, instruktorów i wykładowców w celu dostarczenia usług szkoleniowych, zarządzania kursami i egzaminami oraz w celach prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także na podstawie wyrażonej zgody kursanta. Dane kursantów są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usług szkoleniowych, spełnienia obowiązków prawnych oraz w okresach wynikających z odpowiednich przepisów prawa.
  • Infrastruktura - Dane dotyczące infrastruktury przetwarzamy w celu zapewnienia odpowiednich warunków szkoleniowych, zarządzania pojazdami i prowadzenia rejestrów technicznych. Dane infrastruktury są przechowywane przez okres niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa i sprawności szkolenia, spełnienia obowiązków prawnych oraz w okresach wynikających z odpowiednich przepisów prawa.
  • Dane użytkowników - Dane użytkowników przetwarzamy w celu zarządzania kontami, zapewnienia dostępu do aplikacji mobilnej i portalu oraz zapewnienia bezpieczeństwa systemu. Dane użytkowników są przechowywane przez okres niezbędny do zarządzania kontami, spełnienia obowiązków prawnych oraz w okresach wynikających z odpowiednich przepisów prawa.
  • Dane szkół - Dane szkół przetwarzamy w celu utrzymania współpracy, prowadzenia ewidencji szkoleń oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a także na podstawie wyrażonej zgody szkoły. Dane szkół są przechowywane przez okres niezbędny do utrzymania współpracy, spełnienia obowiązków prawnych oraz w okresach wynikających z odpowiednich przepisów prawa.

Dla zapewnienia obsługi klienta. Wykorzystujemy dane użytkownika do odpowiadania na pytania dotyczące naszych produktów i usług oraz rozwiązywania błędów lub innych problemów.

Ze względu na konieczność zapewnienia poufności, integralności i dostępności informacji a także w celu poprawienia jakości usługi.

W celu zabezpieczenia naszych usług - Dane użytkownika są wykorzystywane w celu ochrony integralności naszych usług oraz zapobiegania nadużyciom.

W celu doskonalenia naszych usług - Dane użytkowników są wykorzystywane w celu zrozumienia sposobu interakcji użytkowników z naszymi usługami, identyfikacji funkcji lub produktów, które mogą zainteresować użytkowników, oraz do rozwoju funkcji, które uczynią Portal OSK bardziej bezpiecznym i intuicyjnym w użyciu.

W celu komunikacji z użytkownikiem - Możemy wykorzystać dane użytkownika do informowania o nowych produktach lub funkcjach, prośby o opinie na temat naszych usług lub informowanie o eksperymentach, które mogą zainteresować użytkownika. Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z otrzymywania takich komunikatów marketingowych.

W celu spełnienia naszych obowiązków prawnych - W niektórych przypadkach przechowujemy i wykorzystujemy dane użytkownika w celu rozpatrzenia potencjalnych roszczeń prawnych oraz w celach związanych z przestrzeganiem przepisów, regulacji i audytów. Na przykład przechowujemy dane zgodnie z prawem lub na żądanie sądowe lub organu regulacyjnego. Dodatkowo, w przypadku korzystania przez użytkownika z praw przysługujących mu w zakresie dostępu do jego danych osobowych, ich korekty lub usunięcia, możemy poprosić użytkownika o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia jego tożsamości.

Jak udostępniamy dane użytkownika

Dane użytkowników głownie udostępniane są zgodnie z przepisami prawa Ustawa o kierujących pojazdami, Ustawa o transporcie drogowym do zewnętrznych systemów, zgodnie z procesem szkolenia kandydatów na kierowców oraz szkolenia kierowców zawodowych. Dodatkowo angażujemy w zakresie transakcji płatności zewnętrznych operatorów płatniczych do obsługi transakcji płatniczych.

Przechowywanie danych

Dane osobowe przechowujemy do momentu ustalenia, że nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub przechowywane, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

W żadnym razie dane nie są przechowywane dłużej niż wskaże administrator danych, dodatkowo udostępniamy funkcjonalność dla administratora z możliwością usunięcia danych zgodnie z RODO.

Jak chronimy dane użytkownika

Podjęliśmy szereg środków mających na celu ochronę danych użytkowników. Wszystkie informacje przekazywane w ramach naszych usług są szyfrowane zarówno podczas przesyłania, jak i przechowywania. Na przykład stosujemy technologię Transport Layer Security („TLS”) do szyfrowania. Dodatkowo wykorzystujemy techniczne i administracyjne mechanizmy kontroli dostępu, aby ograniczyć dostęp do danych osobowych tylko do upoważnionych pracowników i wykonawców.

Wyłączenie lub usunięcie konta

Użytkownik ma możliwość wyłączenia lub usunięcia swojego konta za pośrednictwem funkcji usuwania konta. Przed usunięciem konta użytkownika OSK/OS jest zobowiązany do złożenia wniosku, podpisanego przez Administratora OSK, o zwrot danych osobowych przekazanych OSK. Po potwierdzeniu pobrania danych przez Administratora OSK i wybraniu opcji usunięcia konta, konto zostanie zablokowane, a następnie usunięte po upływie 7 dni, chyba że OSK nie zgłosi zastrzeżeń co do pobranych danych poprzez kontakt z Helpdesk Portalu OSK. W ograniczonych sytuacjach możemy być zobowiązani do przechowywania pewnych informacji, nawet jeśli użytkownik usunie swoje konto.

Pierwszym punktem kontaktu w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników jest odpowiedni administrator danych. Użytkownik może również zgłaszać żądania w zakresie swoich praw wynikających z RODO bezpośrednio przez Portal OSK, wówczas Administrator Portalu prześle żądanie do odpowiedniego administratora danych osobowych.

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności prosimy kierować na adres Helpdesk OSK Chętnie pomożemy.

Aby skontaktować się z inspektorem ochrony danych PWPW S.A w zakresie przetwarzanych danych osobowych w Portalu OSK , należy wysłać wiadomość e-mail na adres IOD@pwpw.pl